İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kuruluş Mevzuatı

 1. KURULUŞ VE GENEL BİLGİLER:

Başkanlığımız, 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı kanun ile değişik 60 ıncı maddesi ile 22.12.2005 tarihli 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 01.03.2011 tarihinde kurulmuştur.

II. DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN FONKSİYONLARI VE YAPILANMASI 

FONKSİYONLARI: 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, görevlerini aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütür:

a) Stratejik yönetim ve planlama

1) Misyon belirleme
2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma
3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme

1)   İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
2)   İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
3)   İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

c) Yönetim bilgi sistemi

1)   Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
2)   Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
3)   İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

d) Malî hizmetler

1)   Bütçe ve performans programı.
2)   Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
3)   İç kontrol

III. TEŞKİLAT YAPISI 

Başkanlığımız;
-    Bütçe ve Performans Programı Birimi, 
-    Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
-    İç Kontrol Birimi
-    Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
olmak üzere 4 birimden oluşmaktadır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
 • Bakanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde Bakanlığın gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Bakanlığımız yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
 • Bakanlık Merkez Döner Sermaye İşletmesince elde edilen gelirler ile Döner Sermaye Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarların tahsisini yapmak.
 • Bakanlığın ve bağlı kuruluşların malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak.
 • Bakan ve üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Menüyü Kapat