İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

5018 Sayılı KMYK İkincil Mevzuatı

5018 SAYILI KMYK İKİNCİL MEVZUATI

SIRA

NO

MEVZUATIN ADI RESMİ GAZETE TARİHİ RESMİ GAZETE SAYISI
1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  24.12.2003 25326
2 5436 Sayılı Kanunu 5018 Sayılı Kanuna işlenmeyen Maddeleri  24.12.2005 26033
3 İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 08.01.2005 25960
4 İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği  08.10.2005 25960
5 İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  12.07.2005 26226
6 Kamu İdarelerinin İç Denetçi Kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa
Göre İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin
Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Karar 
05.08.2006 26250
7 5436 Sayılı Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (720) Adedinin Sınıf ve Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar  06.08.2006 26251
8 İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ  08.09.2006 26283
9 İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ  (Sıra No: 2)  30.12.2006 26392
10 İç Denetçi Adaylarının Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ
( Sıra No: 3)
05.04.2009 27191
11 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  18.02.2006 26084
12 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar  31.12.2005 26040
(3. Mükerrer)
13 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik  17.03.2006 26111
14 Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ ( Seri No: 1)  31.12.2005 26040
(4.Mükerrer)
15 Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2) 28.04.2006 26152
16 Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere GenelYönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılaması Hakkında Yönetmelik  17.07.2006 26231
17 Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği  06.02.2013 28551
18 İç Kontrol Standartları Tebliğ  26.12.2007 26738
19 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 05.07.2008 26927
20 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
26.05.2006 26179
21 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik  02.10.2006 26307
22 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik  10.10.2006 26315
23 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21.01.2006 26056
24 Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma
Usul Esasları Hakkında Yönetmelik
13.05.2005 25814
25 Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi veÇalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 31.12.2005 26040
(3.Mükerrer)
26 Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile MuhasebeYetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21.01.2006 26056
27 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği  (Ek Formlar) 31.12.2005 26040
(3.Mükerrer)
28 Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin
Usul ve EsaslarHakkında Yönetmelik 
26.04.2006 26150
29 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği  08.06.2005 25839
30 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliğ  (Sayı: 2)  07.03.2009 27162
31 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)  08.03.2007 26456
32 Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin
Genel Tebliğ (Sayı: 2006-1) 
07.10.2006 26312
33 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 30.12.2006 26392
(3.Mükerrer)
34 Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  19.10.2006 26324
35 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliğ (Sayı: 1)  10.01.2008 26752
36 Taşınır Mal Yönetmeliği  18.01.2007 26407
37 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) 08.03.2007 26456
38 Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1) (Eki) 25.01.2014 28893
39 Taşınır Kod Listesi Genel Tebliğ (Sayı:2007/1)  31.03.2007 26479
40 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği  01.05.2007 26509
41 Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğ (Sayı: 1)  08.09.2007 26637
42 Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğ (Sıra No: 5)  06.04.2012 28256
43 Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2) 03.12.2009 27421
44 Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğ (Sayı: 3)  19.12.2010 27790
45 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin
Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar 
18.06.2011 27968
46 Kamu İç Denetim Genel Tebliği 19.04.2013 28623
47 Harcirah Kanunu Genel Tebligi 27.11.2014 29188
48 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 17.03.2006  26111
49 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 27.12.2014 29218 (Mükerrer)
50 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Taşınır Mal Kapsamındaki Tesisler ve Detay Kodları (Sıra No : 39) 31.12.2014 29222 (4.Mükerrer)

 

Menüyü Kapat